صفحه نخستکاربر گرامی، شما به یکی از دلایل ذیل به زیر سامانه های سپام دسترسی ندارید :

  • جلسه کاری شما تمام شده است و نیاز است مجددا وارد سامانه خدمات اینترنتی شوید
  • در سامانه مدیریت کاربران شعب، به زیر سامانه های سپام دسترسی ندارید.
    جهت اخذ دسترسی می بایست، به نام کاربری شما، در سامانه مدیریت کاربران شعب توسط رئیس شعبه دسترسی لازم ارائه گردد.