کارت اعتباری

  ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺏ ﻳــک ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ، ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﭘﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﻩﺍﻳﺪ. ﺁﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳک ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻳﺪ.
 ﺑﺎﻧک ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺧﺪﻣﺘﻰ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺕ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ، ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧک ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻳک ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧک ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧک ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﺮﺩﺷﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮﺭﺕ‌ﺣﺴﺎﺏ، ﺑﺎﻧک ﺳﻮﺩ ﻳــﺎ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﺴﺮ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺻﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺷﺎﺭژ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.


« طبق بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا ؛ از ابتدای مهر ماه سال 1399 تمامی تسهیلات خرد و رفع نیازهای اساسی خانوارها (خرید کالاهای اساسی ، خرید خودرو ، ...) صرفا در قالب کارت اعتباری قابل پرداخت میباشد ».

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ

ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ تمامی ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧک ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ.             

           

مزایا و ویژگی‌های کارت اعتباری بانک ملی ایران

افزایش قدرت خرید
مدیریت هزینه و آزادی عمل در پرداخت
راهکار مدرن و آسان بجای تسهیلات خرد
شارژ مجدد اعتبار کارت پس‌از پرداخت هر قسط
انتخاب شرایط بازپرداخت اقساط طبق انتخاب دارنده کارت


  شرایط عمومی دریافت کارت

داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام
دارا بودن یکی از انواع حساب‌های قرض الحسنه جاری، پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت نزد شعب بانک ملی ایران
عدم سابقه چک برگشتی و نداشتن بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور
ارائه تضامین یا وثایق مورد قبول بانک

نرخ سود کارت اعتباری

نرخ سود کارت اعتباری بانک ملی ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد.

حق اشتراک سالانه کارت اعتباری

یک درصد از اعتبار تخصیصی در کارت‌های اعتباری، بعنوان حق اشتراک ارائه خدمات یکساله کارت اعتباری دریافت می‌گردد.

درخواست گروهی کارت اعتباری

ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺑــﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﮔﺮﻭﻫــﻰ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨــﺎﻥ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧــﺪ، ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

  صورت‌حساب کارت اعتباری
ﺻﻮﺭﺕﺣﺴــﺎﺏ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺮﻳــﺪ ﻳــﻚ ﻣﺎﻫــﻪ ﺻــﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫــﺮ ﺻﻮﺭﺕ‌ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗــﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ: ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺸــﺘﺮﻯ، ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ‌ﺣﺴــﺎﺏ، ﺟﻤــﻊ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻣﺼﺮﻓــﻰ، ﺭﻳــﺰ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫــﺎﻯ ﻣﺼﺮﻓــﻰ، ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ، ﻣﻬﻠــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ، ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻭ ... ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
مهلت پرداخت صورت‌حساب 7 روز تقویمی می‌باشد. دارنده کارت پس‌از صدور صورت‌حساب موظف است نسبت به تعیین تکلیف (انتخاب ‌پرداخت یک‌جا یا اقساطی) و پرداخت آن اقدام نماید.
امکان صدور صورت‌حساب گروهی برای سازمان‌هایی که به صورت گروهی نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام نموده اند، فراهم می‌باشد.

دریافت صورت‌حساب

صورت‌حساب به سه روش زیر در اختیار مشتری قرار می‌گیرد:
مراجعه به وب سایت اینترنتی شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا به نشانی www.bmicc.ir 
ارسال صورت‌حساب به پست الکترونیکی(Email) مشتری
مراجعه به شعب بانک ملی ایران


پرداخت صورت‌حساب

پرداخت صورت‌حساب کارت اعتباری بانک ملی ایران با مراجعه به وب‌سایت اینترنتی شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا، بخش دارندگان کارت به نشانی www.bmicc.ir امکان پذیر می‌باشد.
در ضمن ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺻﻮﺭت‌حساب ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺷــﻌﺐ  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ، ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯﻫــﺎﻯ (ATM) ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﻠــﻰ ﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
بازپرداخت اعتبار مصرفی تعریف شده در سیستم کارت اعتباری با قابلیت پرداخت یک‌جا در قالب تسهیلات مرابحه کوتاه مدت یا پرداخت اقساطی متناسب با اعتبار مصرفی در قالب تسهیلات مرابحه بلندمدت با امکان انتخاب تعداد اقساط با توجه به جدول زیر در هر صورت‌حساب امکان پذیر می‌باشد.
تعداد اقساط قابل انتخاب

مبلغ خرید طی دوره تا مبلغ

به

از

یکجا پرداخت

5،000،000

1

6 و 3 و یکجا پرداخت

10،000،000

5،000،001

12و 6 و 3 و یکجا پرداخت

30،000،000

10،000،001

24 و 18 و12 و 6 و یکجا

49،999،999

30،000،001

36 و24 و12 و 6 و یکجا

500،000،000

50،000،000


جدول تعداد اقساط قابل انتخاب کارت اعتباری براساس مبلغ خرید طی دوره


راهنمای پرداخت اقساط کارت اعتباری

مرکز ارتباط با مشتریان: 02143087
اینستاگرام: Bmicc_ir

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail