مدیر عامل بانک رفاه کارگران: بازنگری نرخ کارمزد خدمات بانکی ضروری است

بازنگری نرخ کارمزد خدمات بانکی به منظور رعایت صرفه اقتصادی و دریافت کارمزد واقعی در راستای بهبود عملکرد بانکها ضروری است.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 5262
مدیر عامل بانک رفاه کارگران در همایش دستاوردهای شبکه بانکی کشور با بررسی میزان کارمزد دریافتی سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی گفت: مقایسه متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی بانکهای کشور ( 28/7 درصد و بانکهای منتخب 3/30 درصد) اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضع فعلی را ضروری می سازد. محمد تقی جمالیان تصریح کرد، با توجه به چالشهای موجود برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تمرکز بیش از اندازه بانکها بر درآمد حاصل از سود تسهیلات باید توجه به منابع درآمدی جدید در راستای تامین حاشیه سود مناسب در اولویت قرار گیرد. وی دریافت کارمزد بر خدمات بانکی بیشتر و بازنگری نرخهای موجود را از جمله حوزه های جدید درآمدی بانکها دانست و افزود: مطالعات نشان می دهد که سهم کارمزد دریافتی از درآمد عملیاتی بانکهای منتخب خارجی بیش از چهار برابر بانکهای تجاری داخلی و نسبت کامزد دریافتی به داراییها نیز بیش از پنج برابر بانکهای تجاری داخلی است. جمالیان خاطرنشان کرد، شمول تعداد محدودی از خدمات در حوزه خدمات کارمزدی عامل دیگری است که کاهش درآمدهای کارمزد بانکهای تجاری کشور را تشدید می کند. به گفته وی بررسی خدمات تحت شمول و نرخ کارمزد آنها در بانکهای منتخب خارجی، نشانگر محدودیت بانکهای تجاری کشور در دریافت کارمزد، معرفی خدمات نوین مالی و در نتیجه توسعه بازار پول کشور است. وی پیشنهاد کرد به منظور ملحوظ داشتن ساختار هزینه ای بانکها در تعیین کارمزد خدمات، به جای تعیین میزان قطعی نرخ کارمزد برای تمامی بانکها محدوده ای مشخص شود که امکان افزایش یا کاهش نرخهای کارمزد با توجه به ترکیب هزینه های هر بانک فراهم شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: