مدیران ارشد بانک ملی ایران به سوالات مشتریان پاسخ دادند