نمایشگاه مشترک موزه بانک ملی ایران و آثار نقاشی استاد شکیبا