مراسم تجلیل از کارکنان برتر اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی بانک ملی ایران