دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با کارکنان شعبه سعدی همزمان با روز کارمند