واحدهاي بانک ملي ايران
کد واحد

نام واحد كد پستي  
استان شهر
محل واحد نوع واحد
درجه  

امكانات

 
    


تعداد نتايج يافت شده : 194 مورد
کد نامآدرساستانشهروضعيت خودپرداز
6500 شعب استان خوزستان  خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6501 اهواز خيابان ازادگان جنب اداره مخابراتخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6502 شهردانشگاهی اهواز اول گلستان فلکه دانشگاه اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6503 کوی فاطميه اهواز کوی فاطميه خ ميثم نمارروبروی خ شيرانی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6504 کوی کارکنان دولت اهواز خ انقلاب -جنب کلانتری 5روبروی مرکزتلفنخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6505 شهرک حفاری اهواز خ سلمان فارسی نبش خ ازادگانخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6506 خيابان سلمان فارسی اهواز خيابان سلمان فارسی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6507 فلکه اول کيانپارس اهواز کيانپارس -فلکه اولخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6508 دارايی پيچ استاديوم اهواز خيابان ازادگان نبش کيکاووسخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6509 ادهم اهواز خ سلمان فارسی نبش خ ادهمخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6510 دادگستری -گمرک اهواز اهواز-امانيه دادگستری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6511 نهضت اباداهواز نهضت ابادفلکه بزرگخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6512 خرم کوشک اهواز خ دکترشريعتی روبروی بازارعامری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6513 خيابان ازادگان اهواز خيابان ازادگانخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6514 دارائی اهواز فلکه دانشگاه ساختمان دارائی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6515 کارون اهواز خ شريعتی بين خ وکيلی وخ فيلی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6516 ميدان راه اهن اهواز فلکه راه اهن ميدان هجرتخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6517 خيابان صباحی اهواز دروازه -خيابان صباحی روبروی پخش نفتخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6518 کوی فدائيان اسلام اهواز طقه نيوسايد-ساختمان چهارطبقه شرکت نفتخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6519 ازادی اهواز خيابان امام بين شهيدادهم وشهيدگندمی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6520 خيابان لشگراهواز خ لشکراهوازنبش شرفخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6521 خيابان دکترشريعتی اهواز خ شريعتی بين خ کافی وخ شهيدجهانيانخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6522 دارايی کيانپارس فرودگاه اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6523 مسجدارشاداهواز امانيه -خ ساسان بين مدرس وجندی شاپورخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6524 کوی بهروزاهواز کوی بهروزخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6525 خيابان رودکی اهواز کوت اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6526 کوی انقلاب اهواز کوی انقلاب خيابان انقلابخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6527 شهرصنعتی اهواز روبروی زيتون کامندی اداره کل صنايع خوزستانخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6528 سه راه خرمشهراهواز سه راه خرمشهرميدان انقلابخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6529 خيابان امام خمينی اهواز خيابان امام خمينی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6530 کوت عبداله اهواز جاده کوت عبداله درويشييهخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6531 شهيدچمران اهواز اهوازکيانپارس نبش خيابان 13خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6532 مجتمع فولاداهواز جاده اهوازبندرامام خمينی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6533 زيتون کارمندی اهواز زيتون کارمندی -فلکه چيتاخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6534 ويس اهواز اهوازويسخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6535 ميدان شهدای اهواز ميدان شهدااهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6536 خيابان سی متری شمالی اهواز خ دکترشريعتی مقابل گاراژبختيارياری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6537 خيابان ناصرخسروجنوبی اهواز انقلاب جنوبی خ ناصرخسرونبش بنی هاشمخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6538 حميديه خيابان امام خمينی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6539 ملاثانی خوزستان انتهای جاده قديم جنب اداره پستخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6540 بانک کارگشايی اهواز  خوزستاناهواز وضعيت خودپرداز
6541 ايذه خيابان امامخوزستانايذه -دهدزايذه وضعيت خودپرداز
6542 بازارايذه خوزستان -ايذهخوزستانايذه -دهدزايذه وضعيت خودپرداز
6543 پخش فراورده های نفتی اهواز چهارشير-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6544 فلکه سوم کيانپارس اهواز فلکه سوم کيانپارسخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6545 تختی اهواز نهضت اباد-خيابان انقلاب مقابل پارک شهرخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6546 کارخانه لوله سازی اهواز اهوازکارون کارخانه لوله سازی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6547 خيابان ايت اله طالقانی اهواز خيابان طالقانی نبش حافظخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6548 چهارصددستگاه اهواز چهارصددستگاه اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6549 باغملک خيابان امام خمينی خوزستانباغ ملک -صيدون وضعيت خودپرداز
6550 شرکت ملی حفاری ايران اهواز ابتدای جاده مسجدسليمان شرکت ملی حفاری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6551 توانيرويس -ويس اهواز جاده مسجدسليمان نيروگاه رامينخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6552 شوش خيابان امام خمينی خوزستانشوش -هفت تپه -شاوور وضعيت خودپرداز
6553 کوی ملت اهواز اهوازکوی ملت بلوارپاسداران پلاک 1010خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6555 استانداری خوزستان خيابان فلسطين جنب استانداری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6556 استادمطهری اهواز خيابان سيمتری کيان ابادنبش خ بيست ويکمخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6557 خيابان شهيددانش شوش خيابان شهيددانشخوزستانشوش -هفت تپه -شاوور وضعيت خودپرداز
6558 خيابان کيان اهواز خيابان کيان اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6559 پادادشهراهواز خ پيروزی بين شهيدفلاطون وشهيدزمانی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6561 دزفول خيابان امام خمينی ميدان مثلثخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6562 چهارراه سی متری دزفول چهارراه سيمتری خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6566 خيابان دکتربهشتی دزفول خيابان دکتربهشتی خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6567 ميدان شهادت دزفول خ طالقانی جنب ميدان امام خمينی خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6569 بلوارجمهوری اسلامی دزفول خ جمهوری اسلامی نرسيده به فلکه کوتيانخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6570 بلوارشهدای دزفول بلوارشهداخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6571 ميدان فتح المبين دزفول خيابان طالقانی ميدان فتح المبينخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6572 شهرک منتظری دزفول دزفول -شهرک شهيدمحمدمنتظری خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6573 شمس اباددزفول جاده صفی اباد-شمس ابادروبروی باسکولخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6576 وحدت دزفول خيابان فتحخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6577 دزاب دزفول شهرک امام خمينی خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6578 ميانروددزفول انقلاب اسلامی -نبش پانزده خردادوبسيجخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6579 هفت تپه هفت تپهخوزستانشوش -هفت تپه -شاوور وضعيت خودپرداز
6580 فرودگاه اهواز اهوازبلوارپاسداران فرودگاه بين المللی اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6581 شهرداری منطقه 4اهواز خيابان شيخ بهايی -جنب شهرداری منطقه 4خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6582 خيابان کاوه اهواز خيابان کاوه پاساژکيشخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6583 کوی ابوذرغفاری اهواز کوی ابوذرغفاری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6584 شهرداری منطقه 7اهواز خ کميل بين زهره وزاويه شهرداری منطقه 13اهوازخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6585 کوی گلستان اهواز کوی گلستان خيابان فروردين بين اذرودی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6586 پارک زيتون اهواز بلوارپاسداران نبش خيابان توحيدخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6587 شهرداری اهواز مانيه -خ سپاه -جنب شهرداری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6588 پيچ خزامی اهواز جاده کوت عبدا000پيچ خزامی روبروی پمپ بنزينخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6589 خيابان زينب اهواز خ انقلاب -خ حضرت زينب جنب خ شهرداری خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6590 مخابرات اهواز کيانپارس -خ 17-شرقی مجتمع فنی اداری مخابراتخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6591 انديمشک ميدان امام حسينخوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6592 دانشگاه ازاداسلامی اهواز فرهنگ شهراهوازدانشگاه ازاداسلامی خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6593 امانيه اهواز اهوازامانيه خ سقراطساختمان امورشعب خوزستانخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6594 فلکه شهيدبهشتی انديمشک ميدان شهيدبهشتی -ابتدای خيابان امام خمينی خوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6595 راه اهن انديمشک خيابان طالقانی خوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6596 بازارانديمشک انديمشک -بازارخوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6598 اذرمهرانديمشک کوی شهداخ شهيدکرامت نبش خ پاسدارانخوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6599 لورانديمشک لورانديمشکخوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6602 سه راهی سددزانديمشک خيابان انقلابخوزستانانديمشک -الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6603 دانشگاه ازاداسلامی انديمشک اندیمشک خ فرمانداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکخوزستانانديمشک الوارگرمسيری وضعيت خودپرداز
6605 پرديس اهواز اهوازکوی پرديس بلوار32متری گلشنخوزستاناهواز ملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6607 گروه ملی فولادايران  خوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6610 کوی باهنراهواز اهواز کوی باهنر بلوار معلمخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6611 فازيک پاداداهواز اهواز فاز یک پاداد شهر فلکه فاز یکخوزستاناهوازملاثانی باوی حميديه وضعيت خودپرداز
6612 بانک کارگشايی اهواز  خوزستاناهواز وضعيت خودپرداز
6613 بنکداران  خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
6617 خيابان افرينش دزفول بلوارپانزده خردادميدان باربزرگ دزفولخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6618 خيابان امام خمينی جنوبی دزفول خ امام خمينی جنوبی بين خ ميثم تماروسلمان فارسی خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6619 صفی اباددزفول بلوارامام خمينی -نبش خ شهيدگنجی خوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6620 دانشگاه ازاداسلامی دزفول جاده دزفول انديمشک بلواردانشگاهخوزستاندزفول -سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6621 شوشتر فلکه 17شهريورخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6629 بلوارال طيب شوشتر جاده مسجدسليمان -خ شهيدچمران مجاورستادمرکزخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6630 بازار-شوشتر شوشترفلکه 17شهريورخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6631 خيابان امام خمينی شوشتر چهارراه امام خمينی خوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6632 خيابان طالقانی شوشتر خيابان طالقانی خوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6633 علامه شيخ شوشتری شوشتر جاده صاحب الزمانخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6636 گتوند گتوندخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6638 دانشگاه ازاداسلامی شوشتر شوشتر-شوشترنو-دانشگاه ازادخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6647 لالی مسجدسليمان خيابان امام خمينی خوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6651 مسجدسليمان ميدان جانباز-ابتدای خيابان ازادی خوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6652 دانشگاه ازاداسلامی مسجدسليمان خوزستان - مسجد سليمان فلکه دانشگاه آزاد اسلاميخوزستانمسجدسليمان لالی انديکا وضعيت خودپرداز
6653 بازارصاحب الزمان بازارصاحب الزمانخوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6655 فلکه مرکزی مسجدسليمان ميدان انقلابخوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6658 چشمه علی مسجدسليمان بازارچشمه علی خوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6661 ساختمان مرکزی شرکت نفت -مسجدسليمان جنب مين افيس شرکت نفتخوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6673 فرهنگ شوشتر شوشترفرهنگ شهراول خيابان جوادالائمهخوزستانشوشتر-کتوند-گتوند وضعيت خودپرداز
6678 تفتون مسجدسليمان مسجدسليمان -نفتونخوزستانمسجدسليمان -لالی -انديکا وضعيت خودپرداز
6681 سوسنگرد خيابان امام خمينی خوزستاندشت ازادگان - سوسنگرد وضعيت خودپرداز
6690 بستان خوزستان بستان -بانک ملی خوزستاندشت ازادگان - سوسنگرد وضعيت خودپرداز
6691 سعدی سوسنگرد خيابان طالقانی خوزستاندشت ازادگان - سوسنگرد وضعيت خودپرداز
6692 بازارچه مرزی چزابه  خوزستاندزفول سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
6694 هويزه هويزهخوزستاندشت ازادگان - سوسنگرد وضعيت خودپرداز
6711 هفتگل خيابان امام خمينی خوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6741 رامهرمز رامهرمزخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6742 خيابان ولی عصررامهرمز خيابان وليعصرخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6744 خيابان امت رامهرمز خيابان امتخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6745 دانشگاه ازاداسلامی باغملک خوزستان باغملک خ شهرداري دانشگاه آزاد اسلامي باغملکخوزستانباغملک صيدون وضعيت خودپرداز
6746 خيابان امام خمينی رامهرمز خ امام خمينی جنب چايخانه درويشخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6747 کارخانه سيمان رامهرمز رامهرمزکارخانه سيمانخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
6748 خيابان حافظجنوبی ايذه ايذه خيابان حافظجنوبی خوزستانايذه -دهدزايذه وضعيت خودپرداز
6749 دانشگاه ازاداسلامی ايذه ايذه بلوار معلم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذهخوزستانايذه دهدزايذه وضعيت خودپرداز
6751 دانشگاه آزاد رامهرمز  خوزستان  وضعيت خودپرداز
6801 خرمشهر خيابان چهل متری خوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6803 گمرک شلمچه  خوزستانخرمشهرمينو وضعيت خودپرداز
6810 ازادی خرمشهر خيابان عشاير-ساختمان دخانيات سابقخوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6814 خيابان فردوسی خرمشهر خ فردوسی -روبروی شرکت مخابراتخوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6818 بازارصفاخرمشهر خرمشهربازارصفاخيابان مجتهدزادهخوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6819 خيابان جمهوری اسلامی خرمشهر خ جمهوری اسلامی جنب شهرداری خوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6820 خيابان سعدی خرمشهر متری نرسيده به پارک شهرجنب کتابخانه عموم 40خوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6822 کوی طالقانی خرمشهر کوی طالقانی خيابان خليج فارسخوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6825 دانشگاه ازاداسلامی خرمشهر  خوزستانخرمشهر وضعيت خودپرداز
6826 سنتاب خرمشهر خرمشهرخيابان مولوی نبش ساسانخوزستانخرمشهر-مينو وضعيت خودپرداز
6861 شادگان بلوارفتح المبينخوزستانشادگان وضعيت خودپرداز
6865 بازارشادگان خيابان امام خمينی بازارشادگانخوزستانشادگان وضعيت خودپرداز
6901 ابادان خيابان طالقانی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6909 پارک کودک ابادان ابتدای خيابان يک اصلی احمدابادخوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6918 خيابان دهم ابادان احمدابادتقاطع خيابان 10اصلی و6فرعی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6919 نفت ابادان جنب دروازه 13پالايشگاهخوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6921 دارائی ابادان -ابادان خيابان شهرداری -اداره دارايی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6924 خيابان امام خمينی ابادان چهارراه امام خمينی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6926 پنجم مهرابادان تقاطع خيابان اميری وخيابان پرويزی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6931 سده ابادان بلوارسده نبش 17بهمن 24خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6932 بهمنشيرابادان ميدان طيبخوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6933 خيابان اميری ابادان خيابان اميری جنب اتوبوسرانی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6934 ايستگاه دوابادان کوی قدس نبش بهار8خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6936 فلکه کارون ابادان فلکه کاررون نبش 13فرعی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6951 اروندکنارابادان اروندکنارخوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6953 احمدابادابادان احمداباد-خيابان يک اصلی بين 11و12فرعی خوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6954 دانشگاه ازاداسلامی ابادان خرمشهر ابادان بلوارايت ا000طالقانی دانشگاه ازادخوزستانابادان -اروندکنار وضعيت خودپرداز
6991 بندرامام خمينی بندرامام خمينی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
6992 گمرک بندرامام خمينی اداره گمرکخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
6998 کارخانجات شيميائی بندرامام خمينی کارخانجات شيميائی رازی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
6999 سربندرامام خمينی خيابان امام خمينی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7013 رامشير رامشيرخوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
7014 بازاررامشير خيابان جمهوری اسلامی خوزستانرامهرمز-رامشير-هفتگل وضعيت خودپرداز
7021 بندرماهشهر بندرماهشهر-ناحيه صنعتی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7022 پتروشيمی بندرامام خمينی بندر امام خميني مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینیخوزستانبندرماهشهراميديه وضعيت خودپرداز
7032 پارک شهربندرماه شهر بندرماهشهر-خيابان ايت اله سعيدی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7033 شهرداری بندرماهشهر فاز3خيابان شهرداری جنب شورای شهرخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7034 منطقه ويژه اقتصادی بندرماهشهر بندرماهشهرمنطقه ويژه اقتصادی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7036 بازارسربندرامام خمينی خوزستان سربندر امام خميني بلوار شهيد آزاده بازار سربندرخوزستاندزفول سردشت خوزستان وضعيت خودپرداز
7051 اميديه اميديهخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7052 دانشگاه ازاداسلامی اميديه اميديه بلواردانشگاهخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7053 اميديه عليا اميديه عليا-خيابان امام خمينی خوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7054 دانشگاه ازاداسلامی بندرماهشهر بندرماهشهربلوارامام خمينی خ دانشگاه ازادخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7057 شرکت نفت اميديه شرکت نفتخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7059 هنديجان هنديجانخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7061 بندرسجافی هنديجان هندیجان بندر سجافیخوزستانبندرماهشهر اميديه وضعيت خودپرداز
7072 ميانکوه ميانکوهخوزستانبندرماهشهر-اميديه وضعيت خودپرداز
7081 اغاجاری خيابان امام خمينی خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7111 بهبهان فلکه بانک ملی خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7112 سردشت زيدون بهبهان  خوزستان  وضعيت خودپرداز
7113 فلکه بيدبلندبهبهان فلکه بيدبلندبلوارکارگرابتدای جاده سيمانخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7115 شهيدبهشتی بهبهان خ شهيدگرايمی نرسيده به سه راه ژاغری خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7118 ميدان سپاهی بهبهان خيابان عدالت فلکه مراحلخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7119 ميدان حافظبهبهان خ طالقانی ميدان نيروی هوائی خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7120 دانشگاه ازاداسلامی بهبهان بهبهان کمربندی شهيدکرم نسب خيابان دانشگاهخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7121 فلکه جوانمردی بهبهان فلکه جوانمردخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7126 منصوريه بهبهان بهبهان -منصوريه -بانک ملی خوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7127 کارخانه سيمان بهبهان کارخانه سيمان بهبهانخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
7130 دودانگه بهبهان بهبهان -روستای دودانگهخوزستانبهبهان -اغاجاری - زيدون وضعيت خودپرداز
<< شعب استان لرستان شعب استان کهگيلويه و بوير احمد >>