محاسبه سود سپرده سرمايه گذاري

نوع محاسبه سود
نوع سپرده 
مدت سپرده گذاری روز
مبلغ سپرده ريال 
 

 
توضيح :
  • در مورد حسابهاي کوتاه مدت در صورت کم و زياد شدن مانده در طول دوره ، مبلغ محاسبه شده تغيير خواهد کرد
  • تاريخ افتتاح حساب ملاک محاسبه نرخ سود ساليانه بوده و در صورت تغيير در نرخ يا مدت سپرده گذاری، مبلغ محاسبه شده متفاوت خواهد بود