کتابخانه بانک ملي ايران

کتابخانه مرکزي بانک ملي ايران نزديک به بيست هزار عنوان کتاب در اختيار دارد که کارکنان و خانواده محترم آنان مي توانند با عضويت در اين کتابخانه از کتابهاي آن استفاده نمايند.
افراد دانشجو و پژوهشگر نيز مي توانند با ارايه کارت شناسايي معتبر از اين کتاب ها در محل کتابخانه استفاده نمايند. مي توانيد فهرست بسياري از اين کتابها را در سايت بانک ملي ايران نيز ملاحظه فرماييد.