مراکز درمانی طرف قرارداد بانک

library.gif

لیست بیمارستانها و کیلینیک ها


 


library.gif

 

ليست آزمايشگاه هاي طرف قرارداد

 

 


chemist.gif

 

 

لیست داروخانه های طرف قرارداد

 


xray.gif

 

 

 لیست مراکز تصویربرداری و فیزیوتراپی طرف قرارداد

 


8.gif

 

 

برنامه دندانپزشکی مرکز