واحدهاي بانک ملي ايران
کد واحد

نام واحد كد پستي  
استان شهر
محل واحد نوع واحد
درجه  

امكانات

 
    


تعداد نتايج يافت شده : 109 مورد
کد نامآدرساستانشهروضعيت خودپرداز
120 خيابان ظفر وحيددستگردی روبروی شرکت مخابرات 155‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
142 دکترشريعتی شريعتی بالاترازچهارراه قصرجنب ستادمشترک‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
181 حسينيه ارشاد خ دکترعلی شريعتی روبروی حسينيه ارشاد‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
183 خيابان پارک خ خالداسلامبولی نبش کوچه دهم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
184 خيابان سهروردی خ سهروردی روبروی مسجدحجت ابن الحسن‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
185 کسری خ سهروردی نرسيده به چهارراه دکتربهشتی 36‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
186 اپادانا خيابان خرمشهرنبش دلپزير‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
187 ميرعماد دکتربهشتی -اول ميرعمادجنب استانداری پلاک 94‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
196 خيابان ونک ميدان ونک خ ونک نزديک دانشگاه الزهرا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
200 پاسداران خيابان پاسداران مقابل گلستان ششم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
201 ارکيده اوين -دانشگاه شهيدبهشتی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
214 سيدخندان شريعتی بالاترازپل سيدخندان نبش سيمرغ پلاک 1‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
217 قلهک قلهک‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
218 داوديه خ دکترشريعتی بين ظفروميرداماد1320‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
220 سهيل خيابان ولی عصرنرسيده به ميدان ونک‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
221 دانشگاه الزهرا دانشگاه الزهرا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
222 محموديه خ ولی عصرچهارراه پارک وی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
224 يوسف اباد وليعصرمقابل مطهری جنب سازمان جهانگردی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
225 ميدان سيدجمال الدين اسدابادی ميدان سيدجمال الدين اسدابادی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
226 خيابان سيدجمال الدين اسدابادی خ سيدجمال الدين اسدابادی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
227 پارک ساعی خ ولی عصرنرسيده به پارک ساعی پلاک 1024‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
228 تجريش تجريش -خ شهرداری جنب بيمارستان شهدا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
229 کوی ضرابخانه خ پاسداران کوی ضرابخانه نرسيده بميدان‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
230 باغ فردوس خ وليعصرايستگاه باغفردوس پلاک 1610‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
232 زرگنده خ دکترشريعتی نرسيده به پل ايت اله صدر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
233 چهارراه ديباجی خ پاسداران شهيدکلاه دوزبعدازچهارراه دلبخواه‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
234 شهرداری منطقه 2تهران ميدان سيدجمال الدين اسدابادی جنب شهرداری ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
270 کانون کارشناسان دادگستری خ شهيددستگردی -ظفر-نبش فريدافشار‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
272 خاتم لاانبيائ خ وليعصربالاترازميرداماد-رشيدياسمی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
273 توانير خ ولی عصر-نرسيده به خيابان توانير‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
274 ميدان هروی خيابان پاسداران گلستان پنجم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
275 ميدان مادر بلوارميردامادنرسيده به ميدان مادرپلاک 94‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
276 ديوان محاسبات کشور م ونک خ برزيل ساختمان مرکزی ديوان محاسبات‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
281 خيابان شانزده متری دوم مجيديه بزرگراه رسالت خ 16متری دوم مجيديه شمالی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
288 مجتمع قضايی عدالت  ‌ شمال‌ تهران‌يزد-اشکذر-زارچ -شاهديه وضعيت خودپرداز
351 شعب شمال تهران  ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
450 ستادفرمان امام ره خيابان خالداسلامبولی روبروی مسجدوليعصر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
518 سازمان قضائی نيروهای مسلح -دکترشريعتی خيابان شريعتی سازمان قضائی نيروهای مسلح‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
560 سازمان حمايت خيابان وليعصرروبروی پارک ملت کوچه صداقت‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
651 برق تهران سعادت اباد-کوی فراز‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
698 بورس ملاصدرا ميدان ونک خ ملاصدرا بعد از خ پرديس پلاک15‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
803 عباس ابادغربی خ عباس ابادمقابل سينماازادی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
807 خيابان سورنا خ سهروردی خ سورنانبش کوچه فرهاد‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
899 خيابان الوند ميدان ارژانتين اول خيابان الوند‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
902 خيابان دکتربهشتی خ دکترشريعتی چهارراه پاشا170‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
905 مهروطن خ سهروردی شمالی خ خرمشهر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
965 اناهيتا بزرگراه افريقا-برج اناهيتا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
966 افريقا خ بزگراه افريقانبش بلوارناهيدشرقی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
968 دوم دانشگاه شهيدبهشتی واقع دردانشگاه شهيدبهشتی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
969 ساختمان مرکزی راه اهن خیابان آفریقا ساختمان مرکزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
971 دادگاههای انقلاب اسلامی شريعتی خ معلم ساختمان دادستانی انقلاب‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
972 شهيدباهنر ميدان قدس ابتدای خ شهيدباهنرروبروی شهرداری ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
973 شهيداوينی ولی عصرضلع جنوبی پارک ملت خ شهرداری ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
974 پارسا عباس ابادم تختی ساختمان وزارت فرهنگ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
975 مصلای تهران خ خرمشهرجنب بيمارستان شهيدصابونچی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
977 قبا  ‌ شمال‌ تهران‌  وضعيت خودپرداز
999 ابشارولی عصر خ وليعصرمقابل پارک ساعی پلاک 1130‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1000 ممتازملی بلوار آفریقا نبش خیابان مریم پلاک 2 طبقه همکف‌ شمال‌ تهران‌  وضعيت خودپرداز
1005 مهرگان ولی عصربالاترازپارک ساعی مقابل بيمارستان‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1010 سپهر بلوارفرحزادی خ پونک باختری مجتمع تجاری سپهر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1011 سعادت اباد سعادت اباد-ميدان کاج اول سروشرقی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1015 سازمان صنايع ومعادن  ‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
1016 بلوارشهيدفرحزادی بلوارشهيدفرحزادی جنب تره بارمجتمع افق گلستان‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1033 برج ارميتا ميدان ارژانتين خ احمدقصيرکوچه نهم برج ارميتا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1034 پسيان خ ولی عصربالاترازچهارراه پارک وی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1035 خواجه عبداله انصاری خ خواجه عبداله انصاری نبش کوچه هشتم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1036 خيابان پاليزی خ شهيددکترقندی پلاک 76‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1038 مخابرات دکترشريعتی -ساختمان شماره يک مخابرات‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1039 شهيدعراقی خيابان پاسداران -ساختمان وزارت اطلاعات‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1041 خيابان بنی هاشم بزرگراه رسالت -خ بنی هاشم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1114 جوانان خ شريعتی بالاترازسه راه ضرابخانه م جوانان‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1115 خيابان شهيدکلاهدوز شهيدکلاهدوزبين چهارراه قنات وسه راه نشاط‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1116 مجتمع قضايی ميرداماد ميدان ونک -مجتمع قضايی ميرداماد‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1117 اداره کل مالياتی غرب تهران  ‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
1201 پرديس ونک ميدان شيراز‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1203 ميرداماد خ ميردامادجنب اداره دارائی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1204 دارائی استان تهران ميردامادنبش رازان جنوبی ساختمان دارايی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1205 کتابخانه ملی تهران بزرگراه شهيد حقاني بعد از ايستگاه مترو بلوار کتابخانه ملي‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
1302 زبرجد پاسداران نبش بوستان ششم‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1303 تورج خيابان دکترشريعتی ايستگاه يخچال‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1452 خيابان دولت چهارراه پاسداران اول خيابان شهيدکلاهدوز533‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1454 نمايشگاه بين الملی نمايشگاه بين المللی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1455 علامه طباطبايی پل مديريت خ علامه طباطبايی نبش خ 26غربی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1456 يادگارامام بزرگراه يادگارامام بالاترازپونک باختری ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1457 خيابان مقدس اردبيلی بزرگراه چمران خيابان تابناک خ مقدس اردبيلی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1458 مسجدجامع شهرک قدس شهرک غرب به طرف بلوارفرحزادی روبروی برج ميلاد‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1501 شهيداشتيانی -قيطريه - شميران خ بوعلی قيطريه نبش موسيوند46‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1502 لويزان خ سخندان سه راه لويزان 80‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1503 مجتمع قضايی شميران تجريش خ دزاشيب خ بوعلی بعدازچ اسدی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1504 برج گلنارالهيه خيابان افريقاکوی الهيه خيابان ماهرو‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1507 برج فرمان خيابان فرمانيه برج فرمان‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1508 بنفشه خ پاسداران شمالی نرسيده به سه راه فرمانيه‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1509 جهان کودک بزرگراه افريقا-چهارراه جهان کودک‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1510 دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم پزشکی تهران زرگنده -دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم پزشکی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1511 اقدسيه خ پاسداران انتهای اقدسيه مجتمع اقدسيه‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1512 اختياريه خيابان اختياريه شمالی پلاک 285‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1515 بيمارستان محک  ‌ شمال‌ تهران‌تهران وضعيت خودپرداز
1551 کاشف خ شريعتی نرسيده بميدان تجريش‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1599 چيذر چيذرميدان امامزاده علی اکبر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1601 زعفرانيه شميران اول خيابان ولی عصر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1651 دزاشيب خ دزاشيب شماره 257‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1701 خيابان نياوران خ شهيدب اهنر‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1702 دربند ميدان دربند‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1703 خيابان شيخ بهايی خ ملاصدرا-خ شيخ بهائی ساختمان صبا‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1704 پارک قيطريه قيطريه مقابل پارک قيطريه جنب بازارچه‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1705 شمس اباد خ استادحسن بنابالاترازميدان ملت پلاک 56‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1706 ولنجک انتهای خ تابناک اول ولنجک‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1707 پل رومی خيابان شريعتی پل رومی ‌ شمال‌ تهران‌تهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1710 معاونت اموزش وپژوهش وزارت امورخارجه  ‌ شمال‌ تهران‌تهران بومهن سولقان کن وضعيت خودپرداز
<< شعب استان مرکزی تهران شعب استان ‌ جنوب‌ تهران‌ >>
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2015RSSEMail