واحدهاي بانک ملي ايران
کد واحد

نام واحد كد پستي  
استان شهر
محل واحد نوع واحد
درجه  

امكانات

 
    


تعداد نتايج يافت شده : 3692 مورد
12345678910...>>
کد نامآدرساستانشهروضعيت خودپرداز
1 حوزه مديريت خ فردوسی - ادارات مرکزی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
2 اداره کل ارتباطات خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
3 اداره کل سرمايه انسانی خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
4 اداره کل حقوقی ودعاوی خيابان انقلاب چهارراه کالجادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
5 اداره کل بازرسی خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
6 اداره کل روابطعمومی  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
7 اداره کل تسهيلات اعتباری  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
8 اداره کل اسکناس واوراق بهادار خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
9 اداره کل پاياپای چکها خيابان فردوسی نبش خيابان کوشکادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
10 اداره کل حسابداری وبودجه خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
11 ساختمان ميدان هفتم تيرادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
12 خارجه خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
13 اداره کل کارپردازی خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
14 اداره کل رفاه کارکنان  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
15 شرکت تعاونی مصرف ومسکن کارکنان بانک ملی خيابان اکباتانادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
16 اداره کل اطلاعات اعتباری خيابان انقلاب چهارراه ولی عصرادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
17 اداره کل سازمان وروشها خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
18 اداره کل انتظامات خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
20 اداره کل اموزش  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
21 اموزش ومديريت ميدان 31شهريورحسن ابادسابقادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
22 اداره کل انفورماتيک خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
23 بيمارستان خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
24 ضمانت نامه های ارزی خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
25 اداره کل حراست  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
26 اداره کل پيگيری ووصول مطالبات خيابان انقلاب چهارراه کالجادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
34 سرمايه گذاری  ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
50 بانک مرکزی ايران خيابان فردوسی مستقل  وضعيت خودپرداز
59 چاپخانه خيابان فردوسی ساختمان ادارات مرکزی بانکملی ادارات داخلي  وضعيت خودپرداز
60 مرکزی خيابان فردوسی مقابل سفارت المانمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
61 منوچهری خيابان فردوسی مقابل سفارت انگليسمرکزی تهرانتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
12345678910...>>
شعب استان مستقل >>
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2015RSSEMail